สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.92.190.11
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 1
54.92.xxx.xx

  ทั้งหมด: 1
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

"สังคมโพธิ์หมากแข้งอยู่เย็นเป็นสุข ด้วยวิถีชีวิตพอเพียง"
ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง การแสดงเจตจำนงการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 แผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่องโรคต่างๆ ตามรายละเอียดดังนี้

       - โรคไข้ติดเชื้อ
       - โรคไข้เลือดออก
       - โรคไตวายเรื้อรัง
       - โรคเบาหวาน
       - โรคพิษสุนัขบ้า
       - โรคมือเท้าปาก
       - โรคอิโบล่า
       - โรคเอดส์
       - หลังคลอด
       - โรคเอดส์ - HIV 
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 89 รายการ ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่


 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561
            - รายละเอียดการรับลงทะเบียน 
            - แบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
            - หนังสือมอบอำนาจ
ระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องรายงานการประเมินผลการจัดบริหารสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ประจำปี 2558
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประกาศรายชื่อและการขึ้นบรรชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่  


 

  


 


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครน (เครนพับ) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่   เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องเผยแพร่ราคากลางงานโครงสร้างพื้นฐานประจำปีงบประมาณ 2560

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ 15 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางเชื่อมระหว่างบ้านบัวโคกใต้ หมู่ 8 - บ้านบัวโคกใหม่ หมู่ 14  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านโนนชมภู หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 โครงการปรับปรุงโรงจอดรถภายในสำนักงาน อบต.โพธิ์หมากแข้ง ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 โครงการปรับปรุงขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ณ บ้านโนนจำปาทอง หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านดงชมภู หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านโนนจำปาทอง หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านนาสาร หมู่ที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

  โครงการปรับปรุง(บูรณะ) ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้าน ณ บ้านโพธิ์หมากแข้ง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ณ บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

   โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก(ชนิดช่องทางคู่)ห้วยคำ ณ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ณ บ้านบัวโคก หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด ณ บ้านนาอ่าง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

  โครงการปรับปรุง(บูรณะ)ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้าน ณ บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

  โครงการ
ปรับปรุง(บูรณะ)ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้าน ณ บ้านหนองสิม หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ณ บ้านใหม่ภูเจริญ หมู่ที่ 16 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 


  

ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรม » "โครงการจิตอาสาประดิษฐุ์ดอกไม้จันทน... ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
"โครงการจิตอาสาประดิษฐุ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง"
 โดย : หมูปิ้ง  เมื่อ 09 ส.ค. 2560 (อ่าน 93 ครั้ง)
 ภาพกิจกรรม » ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลโพธิ์หมากแข้ง ปร... ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลโพธิ์หมากแข้ง ปร...องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลโพธิ์หมากแข้ง ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีกำหนดการจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2560 ณ ชุมชนบ้านนาอ่าง หมู่ที่ 5
 โดย : หมูปิ้ง  เมื่อ 20 มิ.ย. 2560 (อ่าน 96 ครั้ง)
 ภาพกิจกรรม » โครงการวันผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้... ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
โครงการวันผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้...องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมโครงการวันผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ "สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทย 4.0" ประจำปี 2560 ซึ่งจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวขื้นในวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ หอประชุมองค์การบริหาร
 โดย : หมูปิ้ง  เมื่อ 20 มิ.ย. 2560 (อ่าน 89 ครั้ง)
 ภาพกิจกรรม » โครงการมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ... ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
โครงการมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ...กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
 โดย : หมูปิ้ง  เมื่อ 19 มิ.ย. 2560 (อ่าน 87 ครั้ง)
 ภาพกิจกรรม » โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ประจำปีง... ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ประจำปีง...องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ได้ออกบริการประชาชนโดยได้ออกจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรีอน ประจำปีงบประมาณ 2560
 โดย : หมูปิ้ง  เมื่อ 19 มิ.ย. 2560 (อ่าน 92 ครั้ง)

อ่านทั้งหมด

สาระความรู้

ติดต่อเรา
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

169 หมู่  13  บ้านโนนชมภู  ตำบลโพธิ์หมากแข้ง  อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

โทร 042 - 416 -157 ,042-416269

ติดต่อผู้ดูแลเว็ป : boy.seka@gmail.com


ผู้บริหาร
นายนิมนต์ ชานุชิต
นายก อบต.โพธิ์หมากแข้ง


จ่าเอก เศกสรรค์ ศักขินาดี
ปลัด อบต.โพธิ์หมากแข้ง

เหตุด่วน : ฉุกเฉิน
รับเรื่องร้องเรียน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลราชการ
ปฏิทินกิจกรรม
<< กันยายน 2018 >>

พฤ อา
          12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

สำรวจความคิดเห็น
ท่านพอใจการให้บริการของ อบต. ระดับใด

มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 2
คำแนะนำ: 0
สถิติเว็บไซต์
Recent Hits:
  • Today: 83
  • Yesterday: 506
  • Trend:  

Yearly Hits:
  • 2014: 263,723
  • 2015: 1,669,173
  • 2016: 3,045,193
  • 2016: 3,045,193
  • 2017: 1,822,394
  • 2018: 361,785
  • Total: 0

Average Hits:
  • Hourly:17
  • Daily: 408
  • Monthly: 12,397
  • Yearly: 148,764
เว็บไซต์ในจังหวัด
เว็บไซต์